διαχείριση αντικαταβολής

Πλήρης έλεγχος της χρηματοροής των πελατών.

Η διαχείριση αντικαταβολών είναι μια από τις πιο σημαντικές και πρακτικά δύσκολες υπηρεσίες, που εξασφαλίζει την είσπραξη των οφειλόμενων ποσών των πελατών των αποθετών μας και υποστηρίζει την ταμειακή τους ρευστότητά. Είναι μια από τις πλέον οργανωμένες υπηρεσίες που έχουμε επενδύσει, μπορούμε να έχουμε τον πλήρη έλεγχο της χρηματοροής των πελατών μας από τα σημεία παράδοσης.