περισυλλογή

Άμεση δυνατότητα.

Η GLS A.M.E. διαθέτει δυνατότητα περισυλλογής από τους Τελικούς Προορισμούς τυχόν επιστρεφόμενων εμπορευμάτων, καθ’ υπόδειξη ή μετά από έγγραφη έγκρισή της εκάστοτε εταιρείας, με συνοδευτικά παραστατικά που θα εκδίδουν οι παραλήπτες (Τελικός Προορισμός) και η προώθηση/μεταφορά των συλλεγχθέντων επιστροφών στην έδρα της εκάστοτε επιχείρησης.